Όροι Χρήσης

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο  www.machinehunters.com για να βρουν αγγελίες, διαφημίσεις και λοιπές πληροφορίες για μεταχειρισμένα, καινούργια, leasing  και μηχανήματα εκποίησης και να διαφημίσουν προσφορές για μεταχειρισμένα, καινούργια, leasing και μηχανήματα εκποίησης. Οι χρήστες που εμπλέκονται στην επιχείρηση μηχανημάτων σε εμπορική ικανότητα μπορούν επίσης να καταχωριστούν στη βάση δεδομένων χρήστη / διεύθυνσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για εμπόρους μηχανημάτων.

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Επιχειρήσεων διέπουν τη νομική σχέση μεταξύ του χειριστή και των χρηστών της διαδικτυακής υπηρεσίας.

 1. Η χρήση της ιστοσελίδας www.machinehunters.com και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της.
 2. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.
 3. Η ιστοσελίδα www.machinehunters.com διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Το www.machinehunters.com θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.
 4. Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 5. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

 

Τοποθέτηση διαφημίσεων
1. Αντικείμενο της υπηρεσίας
 1. Οι χρήστες (διαφημιζόμενοι) μπορούν να τοποθετήσουν διαφημίσεις και αιτήματα για μεταχειρισμένα, νέα και εκθεσιακά μηχανήματα στο machinehunters.
 2. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τις πληροφορίες καταχώρισης που παρέχονται από τον διαφημιζόμενο και να τις δημοσιεύσει σε άλλες πλατφόρμες στο Διαδίκτυο, όπως βάσεις δεδομένων σύγκρισης προϊόντων και παρόμοιους ιστότοπους. Κατά συνέπεια, τμήματα των διαφημίσεων μεταφράζονται μηχανικά σε ξένες γλώσσες στο βαθμό που ο διαφημιζόμενος δεν εισάγει πληροφορίες σε αυτήν τη γλώσσα στη διαφήμιση. Εξαιρείται οποιαδήποτε ευθύνη του χειριστή για σφάλματα στη μετάφραση και διαφημίσεις σε ξένες γλώσσες.
 3. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να προσθέσει ή να διαγράψει τμήματα των σελίδων ή ολόκληρης της υπηρεσίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη δημοσίευση.
 4. Οι συμβάσεις που ξεκινούν ως αποτέλεσμα μιας διαφήμισης που τοποθετείται στο machinehunters συνάπτονται χωρίς τη νόμιμη συμμετοχή του φορέα εκμετάλλευσης.

2. Υπηρεσίες που παρέχονται από τον χειριστή

 1. Ο διαχειριστής παρέχει μια φόρμα εισαγωγής για διαφημίσεις για προσφορές και αιτήματα για μεταχειρισμένα, νέα και εκθεσιακά μηχανήματα, ενεργοποιεί τις διαφημίσεις που τοποθετούνται μέσω της φόρμας εισαγωγής και τις καθιστά διαθέσιμες στο Διαδίκτυο για το χρονικό διάστημα που συμφωνήθηκε με τον διαφημιζόμενο. Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να εισάγουν, να προσθέτουν, να τροποποιούν και να διαγράφουν τις καταχωρίσεις τους στη βάση δεδομένων του χειριστή από μόνοι τους.
 2. Οι διαφημίσεις ενεργοποιούνται καθημερινά, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Ο χειριστής διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει την ενεργοποίηση για τεχνικούς ή άλλους λόγους.
 3. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει διαφημίσεις από διαφημιζόμενους που παραβιάζουν τις διατάξεις αυτού του GTCB.

3. Υποχρεώσεις των διαφημιστών

 1. Κάθε χρήστης που δημοσιεύει μια διαφήμιση στο machinehunters  είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της διαφήμισής του και είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό. Ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να επαληθεύσει εάν παραγγελίες και διαφημίσεις παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.
 2. Ο διαφημιζόμενος υποχρεούται να γνωστοποιεί ρητά στη φόρμα εισαγωγής του χειριστή εάν εμπλέκεται μια νέα / εκθεσιακή μηχανή. Τα νέα μηχανήματα και τα εκθεσιακά μηχανήματα ενδέχεται να μην αναφέρονται στην ομάδα μεταχειρισμένων μηχανημάτων.
 3. Το περιεχόμενο της διαφήμισης πρέπει να αποκαλυφθεί πλήρως στη φόρμα εισαγωγής. Ο διαφημιζόμενος φέρει την αποκλειστική ευθύνη και ευθύνη για όλες τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που παρέχει. Ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να επαληθεύσει εάν παραγγελίες και διαφημίσεις παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.
 4. Ο διαφημιζόμενος συμφωνεί να παρέχει αληθείς και νόμιμες πληροφορίες. Ο διαφημιζόμενος αποζημιώνει τον χειριστή έναντι αξιώσεων τρίτων οποιουδήποτε είδους που οφείλονται στην παρανομία ή την αλήθεια της διαφήμισής του ή άλλη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων. Αυτή η υποχρέωση αποζημίωσης περιλαμβάνει επίσης την ανάληψη του κόστους νομικής υπεράσπισης του αερομεταφορέα, όπως τα έξοδα δικαστηρίου και δικηγόρου.
 5. Ο διαφημιζόμενος υποχρεούται να παρέχει αποκλειστικά σχετικά τεχνικά δεδομένα για τα αντίστοιχα μηχανήματα. Απαγορεύεται ο καθορισμός λέξεων-κλειδιών ή λιστών λέξεων-κλειδιών. Οι εικονικές τιμές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε πεδία που προορίζονται να διατηρούν τεχνικά δεδομένα.
 6. Ο διαφημιζόμενος υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά αυθεντικές φωτογραφίες μηχανημάτων. Απαγορεύεται η χρήση εικονικών εικόνων όπως «φωτογραφία που θα εισαχθεί» ή η χρήση εταιρικών λογότυπων αντί για φωτογραφίες μηχανημάτων. Απαγορεύεται επίσης η χρήση φωτογραφιών καταλόγου ενός μηχανήματος όπου τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε τρίτους.
 7. Μόνο τα αντίστοιχα μηχανήματα μπορούν να διαφημίζονται σε λίστες. Η τοποθέτηση αναφορών σε άλλα προϊόντα, π.χ. αναλώσιμα υλικά ή παρόμοια είδη, απαγορεύεται. Ο διαφημιζόμενος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για μεταφορτωμένα ή συνδεδεμένα βίντεο, π.χ. συγκεκριμένα στο YouTube.
 8. Ο διαφημιζόμενος υποχρεούται να παρέχει το όνομα και τη διεύθυνσή του όταν παρέχει στοιχεία επικοινωνίας.
 9. Ο διαφημιζόμενος είναι υποχρεωμένος να παράσχει μια έγκυρη διεύθυνση email και συμφωνεί με τη χρήση αυτής της διεύθυνσης email από τον διαχειριστή για την κοινοποίηση ερωτήσεων σχετικά με διαφημίσεις.
 10. Κατά την υποβολή προσφορών για μηχανήματα, επιτρέπονται μόνο συγκεκριμένες προσφορές. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή γενικών διαφημίσεων όπως “όλα τα είδη μηχανών XY”. Ο διαχειριστής θα προσθέσει αποκλειστικά προσφορές για συγκεκριμένα μηχανήματα στη βάση δεδομένων, και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται μια ουσιαστική περιγραφή μαζί με τεχνικά δεδομένα για τα σχετικά μηχανήματα.
 11. Μόνο μία διαφήμιση μπορεί να τοποθετηθεί για κάθε μηχάνημα που προσφέρεται. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο ίδιο μηχάνημα σε πολλές υποκατηγορίες.
 12. Οι διαφημίσεις ενδέχεται να μην περιέχουν αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς φαξ, όνομα τομέα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πεδίο που παρέχεται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο (3). Η μη τήρηση αυτής της ρύθμισης θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή της διαφήμισης από τον πάροχο και ο διαχειριστής δεν θα δημοσιεύσει διαφημίσεις από τον διαφημιζόμενο στο μέλλον.
 13. Οι διαφημίσεις προστατεύονται από έναν κωδικό πρόσβασης που έχει επιλέξει ο διαφημιζόμενος. Δεν αποκλείεται ότι αυτός ο κωδικός πρόσβασης θα αποκτηθεί από τρίτα μέρη που στη συνέχεια τροποποιούν ή διαγράφουν διαφημίσεις ενάντια στη βούληση του διαφημιζόμενου. Η ευθύνη του διαχειριστή αποκλείεται από αυτή την άποψη.
 14. Ο διαφημιζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαγράψει ανεξάρτητα και αμέσως την προσφορά ή το αίτημά του από τη βάση δεδομένων, εάν η διαφημιζόμενη μηχανή δεν προσφέρεται πλέον ή ζητείται.

4. Κατάργηση και απενεργοποίηση διαφημίσεων

 1. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να αλλάξει ή να διαγράψει διαφημίσεις χωρίς αιτία και διατηρεί επίσης το δικαίωμα αποκλεισμού ορισμένων διαφημιζόμενων από τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Ο διαφημιζόμενος δεν έχει το δικαίωμα έναντι του χειριστή να δημοσιεύει διαφημίσεις.
 2. Μόνο ο διαφημιζόμενος είναι υπεύθυνος για τα έξοδα που πραγματοποιεί σε σχέση με την εισαγωγή και συντήρηση διαφημίσεων. Αυτό ισχύει επίσης εάν ο διαχειριστής αλλάξει, διαγράψει ή απορρίψει τις καταχωρίσεις.
 3. Ο διαφημιζόμενος μπορεί να διαγράψει τη διαφήμισή του ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης που επέλεξε κατά την εγγραφή

5. Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης

Οι διαφημιστές παραχωρούν στο machinehunters ένα μη αποκλειστικό, απεριόριστο δικαίωμα χρήσης και χρήσης των τοποθετημένων/ανεβασμένων διαφημίσεων (συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιημένων φωτογραφιών και κειμένων) εντός του πεδίου της παρούσας και μελλοντική προσφορά της διαδικτυακής υπηρεσίας περιεκτικά, επίσης με σκοπό το εμπορικό μάρκετινγκ, με την τοποθέτηση / αποστολή διαφημίσεων μέσω της φόρμας εισαγωγής. Η παραχώρηση δικαιωμάτων περιλαμβάνει ιδίως τη δυνατότητα ενσωμάτωσης και χρήσης του περιεχομένου σε δωρεάν διαδικτυακές υπηρεσίες και ιστότοπους βάσει αμοιβής, καθώς και στο Διαδίκτυο προσβάσιμο στο κοινό. Ειδικότερα, ο διαφημιζόμενος παραχωρεί τα ακόλουθα μη αποκλειστικά δικαιώματα, χωρίς περιορισμούς όσον αφορά ώρα και τοποθεσία:

(α) Το δικαίωμα αναπαραγωγής και διάδοσης τέτοιου περιεχομένου και να είναι διαθέσιμο στο κοινό, δηλαδή το δικαίωμα αναπαραγωγής και δημόσιας διανομής ή μετάδοσης του εν λόγω περιεχομένου με απεριόριστο τρόπο, με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, ​​ιδίως μέσω της ψηφιακής ολοκλήρωσης στον ιστότοπο του φορέα εκμετάλλευσης.

(β) Δικαιώματα επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμα, υπό τον σεβασμό των προσωπικών δικαιωμάτων του κατόχου, να αλλάξει και να επεξεργαστεί το εν λόγω περιεχόμενο ή να αναθέσει σε τρίτο μέρος να κάνει το ίδιο, ιδίως για τους σκοπούς της συμπερίληψης υδατογραφήματος στο περιεχόμενο που θα εμφανίζεται στον ιστότοπο του διαχειριστής, μετάφραση του περιεχομένου ή αλλαγή της μορφής που ταιριάζει στον ιστότοπο.

Οι διαφημιζόμενοι παραχωρούν στην machinehunters την υποβολή περιεχομένου και το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα υποβληθέντα περιεχόμενα και να τα δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο και σε άλλες πλατφόρμες, π.χ. σε βάσεις δεδομένων σύγκρισης προϊόντων

Οι διαφημιστές παραχωρούν στο machinehunters το δικαίωμα να διώκουν παραβάσεις τρίτων σχετικά με τις διαφημίσεις που δημοσιεύτηκαν / ανεβάστηκαν στο machinehunters στο όνομά τους. Ο διαφημιζόμενος εκχωρεί επίσης όλες τις αξιώσεις αποζημίωσης στην machinehunters, την οποία ενδέχεται να έχει ο διαφημιζόμενος εναντίον τρίτων, ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι διαφημίσεις που δημοσιεύτηκαν / ανεβάστηκαν στο machinehunters αναλαμβάνονται αποδεδειγμένα απευθείας από την machinehunters και χρησιμοποιούνται αλλού στο Διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεση του διαφημιζόμενου ή / και της machinehunters.

Ο διαφημιζόμενος επιβεβαιώνει ότι είναι ο κάτοχος των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων και ότι είναι δυνατό να εκδώσει αποτελεσματικά τα προαναφερθέντα δικαιώματα. Ο διαφημιζόμενος επιβεβαιώνει επίσης ότι τέτοιο υλικό είναι απαλλαγμένο από δικαιώματα τρίτων που ενδέχεται να εμποδίσουν την έκδοση των συμβατικών δικαιωμάτων.

6. Διάρκεια των διαφημίσεων

Οι διαφημίσεις θα προβάλλονται για χρονικό διάστημα από ένα έως το πολύ έξι μήνες, όπως καθορίζεται από τον διαφημιζόμενο. Οι καταχωρίσεις διαγράφονται αυτόματα από τη βάση δεδομένων του χειριστή μετά τη λήξη της περιόδου διαφήμισης. Αυτό είναι εντελώς αποσυνδεδεμένο από τη διάρκεια της σύμβασης.

7. Κόστος

Η αναζήτηση της βάσης δεδομένων για προσφορές και αιτήματα για μηχανήματα είναι δωρεάν και χωρίς προμήθεια

Λογαριασμοί χρηστών

1. Αντικείμενο της υπηρεσίας

Ο διαχειριστής διαθέτει μια διεύθυνση και μια βάση δεδομένων διαφήμισης στο machinehunters που περιέχει έναν κατάλογο για εμπόρους μηχανημάτων με τη μορφή καταλόγου εμπόρων. Η εγγραφή και η τοποθέτηση διαφημίσεων είναι δυνατή μόνο για εμπορικούς φορείς. Οι καταναλωτές δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται στο machinehunters.  Η εγγραφή του διαφημιζόμενου και η επιλογή κατάλληλης αμοιβής στο machinehunters αποτελεί δεσμευτική εντολή. Ο διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί την παραγγελία εάν δεν είναι εφικτή για τεχνικούς λόγους, απαγορεύεται πλήρως ή εν μέρει από την ισχύουσα νομοθεσία ή παραβιάζει κοινές αρχές.

2. Υπηρεσίες που παρέχονται από τον διαχειριστή

 1. Η υπηρεσία του φορέα εκμετάλλευσης συνίσταται στην παροχή ενός εντύπου εισαγωγής για προφίλ εμπόρων και διαφημίσεων για διαφημίσεις μηχανημάτων, την ενεργοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της φόρμας εισαγωγής, καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης στις διαφημίσεις στις βάσεις δεδομένων του διαχειριστή για την περίοδο χρόνος που συμφωνήθηκε με τον διαφημιζόμενο.
 2. Οι καταχωρίσεις ενεργοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει την ενεργοποίηση για τεχνικούς ή άλλους λόγους.
 3. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του GTCB από τον διαφημιζόμενο, ο χειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τον λογαριασμό χρήστη και τα σχετικά δεδομένα / διαφημίσεις του διαφημιζόμενου.
3. Υποχρεώσεις των διαφημιστών
Πρέπει να παρέχονται πλήρεις πληροφορίες για τον λογαριασμό χρήστη στο machinehunters στο έντυπο παραγγελίας. Ο διαφημιζόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπεύθυνος για όλες τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που παρέχει. Ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να επαληθεύσει εάν παραγγελίες και διαφημίσεις παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων. Ο διαφημιζόμενος συμφωνεί να παρέχει αληθείς και νόμιμες πληροφορίες. Ο διαφημιζόμενος αποζημιώνει τον διαχειριστή έναντι αξιώσεων τρίτων οποιουδήποτε είδους που οφείλονται στην παρανομία ή την αλήθεια της διαφήμισης ή άλλη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων από τον διαφημιζόμενο. Αυτή η υποχρέωση αποζημίωσης περιλαμβάνει επίσης την ανάληψη του κόστους νομικής υπεράσπισης του διαχειριστής.

4. Κατάργηση και απενεργοποίηση λογαριασμών χρηστών και διαφημίσεων

 1. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει λογαριασμούς χρηστών και καταχωρίσεις στο machinehunters χωρίς λόγο. Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί επίσης το δικαίωμα αποκλεισμού ορισμένων μεμονωμένων διαφημιζόμενων από τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, οι εγγραφές θα απορριφθούν, δεν θα ενεργοποιηθούν ή θα απενεργοποιηθούν εάν οι διαφημιζόμενοι είναι ανταγωνιστές του machinehunters ή αλλιώς βλάψουν τον χειριστή από τις επιχειρηματικές τους πρακτικές. Όταν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές, αυτές θα επιστρέφονται αναλογικά, ανάλογα με την περίπτωση.
 2. Μόνο ο διαφημιζόμενος είναι υπεύθυνος για τα έξοδα που πραγματοποιεί σε σχέση με την εισαγωγή και συντήρηση διαφημίσεων. Αυτό ισχύει επίσης εάν ο διαχειριστής αλλάξει, διαγράψει ή απορρίψει τις καταχωρίσεις.
 3. Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να κάνουν αλλαγές στη διεύθυνση που εισάγουν δωρεάν και ανά πάσα στιγμή.

5. Συμβατικοί όροι και καταγγελία

 1. Ο συμβατικός όρος ανανεώνεται με έναν άλλο όρο με τις τρέχουσες τιμές, εάν η σύμβαση δεν σημειωθεί για ακύρωση 7 ημέρες πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειας από τον διαφημιζόμενο ή τον διαχειριστή. Οι προσαρμογές των τιμολογίων θα προκύψουν μόνο με την παράταση μιας σύμβασης, αλλά όχι εντός των συνεχιζόμενων κύκλων της σύμβασης. Οι προσαρμογές των τιμολογίων θα αναφέρονται σε εύλογο χρόνο στο Κέντρο χρηστών.
 2. Το δικαίωμα έκτακτου τερματισμού παραμένει ανεπηρέαστο.
 3. Οι ειδοποιήσεις καταγγελίας πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς (π.χ. επιστολή, φαξ, email).

6. Όροι πληρωμής

 1. Ισχύουν οι αντίστοιχες τρέχουσες τιμές και ενδέχεται να εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή στις Τιμές μας.
 2. Η πληρωμή για τη διαφήμιση χρεώνεται εκ των προτέρων για τη συμφωνημένη συμβατική περίοδο και οφείλεται για πληρωμή από τον διαφημιζόμενο στον χειριστή εντός 10 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. Σε περίπτωση που το ποσό του τιμολογίου δεν έχει ληφθεί πλήρως και άνευ όρων από τον πάροχο μέχρι την προθεσμία, ο διαχειριστής δικαιούται να αποκλείσει τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου, εφόσον η πληρωμή παραμένει σε εκκρεμότητα. Ο ισχυρισμός για αξιώσεις αποζημίωσης και άλλες αξιώσεις από τον διαχειριστή έναντι του διαφημιζόμενου παραμένει ανεπηρέαστος.
 3. Όλες οι τιμές θεωρείται ότι αποκλείουν τον αντίστοιχο ισχύον ΦΠΑ.
Ευθύνη
 1. Ο διαχειριστής φέρει απεριόριστη ευθύνη σε περίπτωση που η ζημία προκαλείται από πρόθεση ή βαριά αμέλεια εκ μέρους του. Σε περίπτωση ελαφρώς αμελητέας παραβίασης σημαντικών υποχρεώσεων που θέτουν σε κίνδυνο τον συμβατικό σκοπό ή παράβασης υποχρεώσεων των οποίων η εκπλήρωση καθιστά δυνατή την ορθή εκτέλεση της σύμβασης κατά πρώτο λόγο και κατά την τήρηση της οποίας εμπιστεύεται τακτικά ο χρήστης, ο διαχειριστής ευθύνεται μόνο για τις προβλέψιμες, τυπικές συμβατικές ζημίες. Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για την ελαφρώς αμελή παράβαση άλλων υποχρεώσεων που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διατάξεις. Όσον αφορά τις εμπορικές οντότητες, η ευθύνη του διαχειριστή αποκλείεται πλήρως σε περίπτωση ελαφρώς αμελούς παράβασης ασήμαντων συμβατικών υποχρεώσεων. Οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για τραυματισμό σε ζωή, άκρα και υγεία και για ελλείψεις που αποκρύπτονται απατηλά από τον διαχειριστή. Η πιθανή ευθύνη βάσει του Νόμου περί ευθύνης προϊόντος δεν επηρεάζεται. Όταν η ευθύνη του διαχειριστή αποκλείεται ή περιορίζεται από τις παραπάνω διατάξεις, αυτό ισχύει επίσης για την προσωπική ευθύνη των εργαζομένων, των εκπροσώπων και των αντιπροσώπων του.
 2. Ο διαχειριστής δεν είναι ούτε αντιπρόσωπος, μεσίτης ή έμπορος, αλλά μάλλον διαθέτει αποκλειστικά μια βάση δεδομένων διαφήμισης για αγοραστές και πωλητές.
 3. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Ο διαχειριστής δεν επαληθεύει το περιεχόμενο των πληροφοριών που δημοσιεύονται από τους χρήστες. Εξαιρείται η ευθύνη του διαχειριστή για το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες.
 4. Η ευθύνη του φορέα εξαιρείται για ζημιές που προκύπτουν από το γεγονός ότι οι διαφημίσεις δεν δημοσιεύονται ή δημοσιεύονται σε συντομευμένη ή παραποιημένη μορφή.
 5. Όλες οι προσφορές πληροφοριών δεν είναι δεσμευτικές. Ο διαχειριστής δεν φέρει ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις και διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις διαδικτυακές υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση. Ο διαχειριστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την καταλληλότητα του προϊόντος προς πώληση ή για άλλους σκοπούς.
 6. Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για σφάλματα κατά τη διαβίβαση των ερευνών.
 7. Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για τεχνικές διαταραχές στη λειτουργία των ιστοσελίδων των διαδικτυακών υπηρεσιών. Ο διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν παρέχονται χωρίς διακοπή ή δεν είναι απαλλαγμένες από σφάλματα.
 8. Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για συνδέσμους των οποίων ο δημιουργός δεν είναι ο διαχειριστής. Ο διαχειριστής δεν φέρει ευθύνη για περιεχόμενο στους ιστότοπους των επίσημων συνεργατών του / των διαφημιστικών συνεργατών. Ο διαχειριστής δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε καμία νομική σχέση μεταξύ χρηστών και συνεργατών / διαφημιστικών συνεργατών.
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)
 1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού της ιστοσελίδας www.machinehunters.com και προστατεύεται βάσει του ν. 2121/1993 «πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ τ. Α 25/4.3.1993). Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδειά της, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 2. Εξαιρούνται οι αξιώσεις των χρηστών για την πνευματική ιδιοκτησία του φορέα.
 3. Η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση διαφημίσεων στις ιστοσελίδες των διαδικτυακών υπηρεσιών του χειριστή σε μέσα ενημέρωσης οποιουδήποτε είδους από τρίτους απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του φορέα.
 4. Ο διαχειριστής διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα για γραφικά, ηχητικά έγγραφα και βίντεο κλιπ, κείμενο και άλλα αντικείμενα που δημοσιεύονται και δημιουργούνται από τον φορέα εκμετάλλευσης. Η αναπαραγωγή τέτοιων αντικειμένων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες δημοσιεύσεις υπόκειται στην προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του διαχειριστή.
 5. Όλες οι μάρκες και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στις διαδικτυακές υπηρεσίες του διαχειριστή και ενδεχομένως προστατεύονται από τρίτα μέρη υπόκεινται πλήρως στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων των αντίστοιχων κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων. Η απλή αναφορά ενός ονόματος δεν σημαίνει ότι δεν θίγονται δικαιώματα τρίτων.
Εγκυρότητα της ιστοσελίδας – Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης
 1. H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά ή υπολογιστικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. Το www.machinehunters.com δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.
 2. Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε διεπαφή με την ιστοσελίδα και σε καμιά περίπτωση το www.machinehunters.com δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας του υπολογιστή ή συστήματος απ’ το οποίο γίνεται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα.
Ευθύνη Χρήστη
 1. Η είσοδος, περιήγηση καθώς και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.machinehunters.com πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και ιδιωτική χρήση και για νόμιμους σκοπούς, σε συμφωνία με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που αναγράφονται στο παρόν. Ο χρήστης-επισκέπτης αποδέχεται τους όρους αυτούς και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στο παρόν κείμενο καθώς επίσης και ότι δε θα επιχειρήσει να προκαλέσει βλάβη πραγματοποιώντας πράξεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος www.machinehunters.com
 2. Η επιχείρηση προτρέπει τους χρήστες να πραγματοποιούν συχνό έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και να αλλάζουν τακτικά τους κωδικούς πρόσβασής τους στην ιστοσελίδα.
 3. Οι χρήστες του www.machinehunters.com αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες
Ευθύνη Εταιρείας

Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης εναντίον της www.machinehunters.com  οι οποίες αφορούν σε υλικές ζημίες ή/και βλάβες που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή τη μη χρήση των αναφερόμενων πληροφοριών ή/και τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται γενικά, εφόσον δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης. Επιφυλάσσεται η www.machinehunters.com ρητώς του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή στο σύνολο, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της δημοσίευσης χωρίς προειδοποίηση.

Η Machine Hunters αποτελεί την παγκόσμια πλατφόρμα αναζήτησης και προβολής μηχανημάτων βιομηχανικού εξοπλισμού. Στην Machine Hunters διασυνδέονται με έξυπνο και απλό τρόπο αγοραστές και πωλητές βιομηχανικού εξοπλισμού.
Designed & Developed by VALUE